Hur sker Eurolings support, övervakning och uppgradering av SiteSeeker Appliance?

2011-06-22

Installation

SiteSeeker Appliance är en driftsäker och kraftfull integrerad sökserver. Precis som SiteSeeker Remote uppgraderas SiteSeeker Appliance kontinuerligt, utan driftavbrott, och serverns konfiguration säkerhetskopieras regelbundet.

För att åstadkomma detta krävs att servern tillåts kommunicera med en säker underhållsserver hos Euroling. Denna artikel beskriver hur denna kommunikation går till, och vad du som är driftleverantör eller systemtekniker behöver veta för att möjliggöra kommunikationen.

Förutsättningar

För att kunna övervaka servern, utföra uppgraderingar och säkerhetskopiera konfiguration och loggar, krävs att följande tre krav är uppfyllda:

  • Att Appliance-servern kan nå underhållsservern https://maintenance.euroling.se (port 443) – kommunikationen går från Appliance-servern, och måste vara permanent tillåten.
  • Att Eurolings personal kan ansluta till Appliance-servern med hjälp av SSH (port 22) (kopplingen utgår från connect.euroling.se) och HTTPS (port 443) – kommunikationen går till Appliance-servern, och kan om så önskas kopplas upp på begäran, via en VPN-lösning, Citrix-lösning, eller liknande

Skiss över kommunikationsvägar

Se driftslösningar för SiteSeeker Appliance för detaljerade skisser över kommunikationsvägar.

Kommunikation med underhållsservern

För att upprätthålla en hög säkerhet görs en dubbelriktad autentisering innan någon kommunikation mellan Appliance-servern och underhållsservern inleds. Appliance-servern kontrollerar först att underhållsservern identifierar sig med ett korrekt och giltigt certifikat, som tillhör Euroling. Därefter kontrollerar underhållsservern att Appliance-servern har ett korrekt och giltigt certifikat. Först därefter inleds den krypterade kommunikationen; WebDAV över HTTPS. Motsvarande autentiseringsprocedur används av flera svenska internetbanker, och är en vedertagen industristandard.

Säkerhetskopiering

Varje natt kontaktar SiteSeeker Appliance-servern underhållsservern hos Euroling och skickar över en säkerhetskopia av följande information på servern:

  • inställningar för klienter
  • ändringshistorik för inställningar
  • sökloggar (används som underlag för sökstatistiken)

Det tas ingen säkerhetskopia av SiteSeekers cache eller index, eftersom denna information kan återskapas från webbplatserna/intranäten som indexeras. Detta innebär också att ingen (möjligen konfidentiell) information som kan finnas på indexerade servrar lämnar Appliance-maskinen.

Andra eventuella anpassningar av andra system till SiteSeeker, exempelvis SiteSeeker-modulen för EPiServer, finns inte på Appliance-servern, utan på andra servrar i aktuell miljö. Sådana anpassningar bör omfattas av backuprutiner för denna miljö.

Programvaruuppdateringar

I samråd med kunden uppdaterar Euroling kontinuerligt Appliance-serverns programvara, både vad gäller operativsystem och systembibliotek samt själva SiteSeeker-programvaran. Regelbundna uppdateringar ser till att kunden alltid har tillgång till den senaste SiteSeeker-funktionaliteten, samt att servern är säker och väl fungerande.

Under en programvaruuppdatering hämtas den nya programvaran från underhållsservern. Även denna kommunikation är krypterad, och säkras via den dubbelriktade autentiseringen.

Uppdateringen startas ej automatiskt, utan måste initieras av Eurolings personal. Detta kräver en möjlighet till anslutning till servern med SSH, enligt förutsättningarna ovan. Genom att initiera uppdateringar manuellt kan båda kunden och Euroling ha full kontroll över uppdateringsförfarandet.

Fria uppgraderingar ingår i tjänsten.