Utforma en användbar söksida

2012-07-18

Introduktion, Söksidan

I detta dokument har vi samlat inspiration och råd om hur du kan använda funktioner och möjligheter i SiteSeeker för att få ut mesta möjliga nytta av din sökfunktion.

Förstudie

Vi tror att det kan finnas en stor poäng i att först göra en förstudie där målen med sökningen klarläggs. När detta klarlagt har man ofta större inblick i eventuella förändringar som behöver göras för själva webbplatsen och vilka inställningar som behöver göras i SiteSeeker. Förstudien bör också leda fram till valet av tekniklösning, som tas upp i nästa avsnitt.

Välj tekniklösning

SiteSeeker är ett verktyg som kan kommunicera med din webbplats på en mängd olika sätt. Beroende på vilket publiceringsverktyg du har, samt vilka krav som finns på sökfunktionen i övrigt, finns det olika tekniska lösningar som passar mer eller mindre bra.

Använder du EPiServer eller SiteVision som publiceringsverktyg finns dedikerade integrationsmoduler där söksidan hanteras som vilken sida som helst på webbplatsen. Dessa moduler är i regel det bästa valet för dessa verktyg. De flesta specialanpassningar som behöver göras går även att göra i modulerna, och det är oftast enklare och mer tidseffektivt att bygga vidare på den grund som en modul ger än att bygga helt själv.

SiteSeeker innehåller också ett inbyggt gränssnitt, som du anpassar direkt i SiteSeeker Admin. Detta gränssnitt kallas mallsöksidan och går att göra vissa anpassningar i. Mer genomgripande förändringar i utseende och framförallt beteende hos söksidan är dock svårare att få till med detta gränssnitt. För att använda detta gränssnitt behöver också servern finnas tillgänglig direkt ut mot internet. Det gör den alltid om du använder SiteSeeker Remote, men för Appliancetjänsten varierar det beroende på hur servern installerats.

Hitta designmönster

Här listar vi några användbara designmönster för SiteSeeker. Beroende på behoven som identifierats under förstudien och eventuella begränsningar som finns i de teknikval man gjort kan dessa mönster vara ett stöd i utformningen av interaktions- och designkoncepten för söksidan.

Segmenterad träfflista

Segmenterade träfflistor används då flera vitt skilda typer av träffar behöver presenteras i ett gränssnitt. Varje segment kommer typiskt att innehålla en träffar med en viss kategori, från en viss datakälla eller av en viss typ. Segmentering bör dock inte användas då träfftyperna är snarlika, eftersom den organiska rankningen i någon mån sätt ur spel då flera träfflistor används.

Segmenterad träfflista

Strukturerad sökning

Strukturerad sökning används för att söka i mer strukturerad information, där det är viktigt med möjligheter att sortera, filtrera och jämföra information. För att åstdakomma denna typ av sökning i SiteSeeker behöver sidorna taggas med metadata, och denna behöver indexeras av SiteSeeker. För jämförelser och sortering finns möjlighet att ange typen för attribut, såsom tal, strängar och datum.

Strukturerad sökning

Listningssidor

SiteSeeker kan leverera innehåll i navigation och listningar på webbplatsen. Du kan exempelvis skapa en facetterad navigation som tillåter användaren att enkelt borra sig ned i stora informationsmängder. Fördelen med detta är att uppdateringen sker automatiskt och listor blir helt dynamiska, och de kan också visa innehåll som finns på en annan webbplats. När nya sidor läggs till kommer de att visas i alla relevanta listor.

Jämfört med en vanlig lista (t.ex. en nyhetslista) är det enkelt att med en sökdriven listning lägga till filtrering eller facettering, se skärmbild nedan.

Nyhetslistning

Att tänka på:

Ofta är det bra att snabbt komma igång med en enklare söksida. Den statistik och de erfarenheter man skapar sig under användningen av den söksidan kan ge en bra fingervisning om vilka funktioner av de ovan presenterade som kan vara användbara på den aktuella webbplatsen.

Eurolings lösningsspecialister kan också vara till stor hjälp vid kravställning och som stöd under implementeringen av SiteSeeker på webbplatsen.

Läs gärna mer om hur man utformar webbplatsen på bästa sätt för globala sökmotorer och SiteSeeker.