Hur rankas träffarna vid sökning?

2011-06-22

Kunskapsdatabasen, Introduktion, Sökning

För att se till att de mest relevanta dokumenten ska komma först i träfflistan gör SiteSeeker en rankning av dokumenten för varje sökfråga.

De parametrar som ingår i beräkningen baseras på en analys av sökordens förekomst i och relativt dokumenten, webbplatsens länkstruktur, dokumentens ändringsdatum och viktningsinställningar i Admin. Här beskrivs de mer i detalj:

Sökordens förekomst i och relativt dokumenten

För varje sökfråga kombineras sedan dokumentets viktighetsvärde med ett värde som beror på i vilken grad sökfrågans termer finns i och relativt dokumentet. Värdet blir större om söktermerna förekommer

  • i dokumentets titel,
  • i en rubrik,
  • tidigt i dokumentet,
  • ofta i brödtexten,
  • i dokumentets URL,
  • bland dokumentets nyckelord och metabeskrivning,
  • i annan (möjligen extern) metadata för dokumentet, eller
  • i en länktext som refererar till dokumentet.

När en sökfråga innehåller fler än en sökterm vägs också in i värdet hur nära termerna finns varandra i texten. Denna faktor är viktig för att sökresultaten ska bli riktigt bra.

Observera att synonymer till ord i alla ovan nämnda sammanhang också vägs in. Vilka synonymer som används och hur de rankas relativt sökorden styrs i Admin.

Analys av webbplatsens länkstruktur

Genom analysen av länkstrukturen på de indexerade webbplatserna kan SiteSeeker uppskatta hur "viktigt" varje dokument är. En förenklad beskrivning av hur viktighetsvärdet beräknas är att ju fler länkar ett dokument har till sig, desto viktigare är det.

Dokumentens ändringsdatum

Dokumentens ändringsdatum inverkar på viktighetsvärdet. Nyare dokument får högre vikt än äldre dokument.

Viktningsinställningar i Admin

Viktighetsvärdet som beräknats med länkanalys och ändringsdatum kan dessutom justeras av administratören av sökmotorn i SiteSeeker Admin. För webbservrar, kataloger, enskilda dokument och olika dokumenttyper kan värdet höjas eller sänkas.

Testa och förbättra

Om du gör en uttömmande sökning med * på alla indexerade dokument (eller alla dokument i en viss kategori, på ett visst språk, etc.) ser du hur rankningen av dokumenten blir med endast de sista tre av de fyra parametrarna. När du ställer en "vanlig" sökfråga med ett eller flera ord inverkar också den första parametern.

Anpassningar av webbplatsen till SiteSeeker, t.ex. med markering av navigationstext, kan innebära en stor förbättring av rankningen för vissa sökfrågor. Läs gärna mer om hur du kan påverka rankningen.