Facetterad sökning

2012-07-19

Söksidan, EPiServer, SiteVision

Den första sökfrågan som en besökare ställer är ofta av ganska generell natur och det finns behov av att hjälpa besökaren att borra sig ned i träffarna. Facetterad sökning är ett väl etablerat designmönster för att guida användaren till de resultat som hon förväntar sig. För e-handel och produktkataloger ger det desutom oöverträffade möjligheter till snabba och exakta urval.

Facetterad sökning innebär att man, efter att användaren ställt den första sökfrågan, presenterar ett antal kategorier som användaren kan begränsa sin sökning till. Finns det stora mängder information på webbplatsen kan man också kategorisera i flera led, och på så sätt möjliggöra för användaren att ytterligare precisera sin sökfråga.

Implementera facetterad sökning

I detta dokument beskrivs hur du åstadkommer facetter på söksidan. Beroende på vilken teknisk lösning som söksidan bygger på finns det lite olika tillvägagångssätt. Dessa kommer att beskrivas kort för respektive teknisk lösning i detta dokument.

Det finns olika typer av facetter. Datum och språk är exemepl på facetter SiteSeeker automatiskt hanterar (men som du förstås kan påverka, vilket tillhör ett annat kapitel). Det du förmodligen kan tänkas vilja lägga lite energi på är att kategorifacetter, eller enklare uttryckt kategorier.

Hur definierar man kategorier?

Det finns två olika sätt att ange vilka dokument som finns i en kategori. Det första sättet bygger på webbserverns katalogstruktur och är lämpligt när det för kategorierna finns motsvarande kataloger (som också exponeras i URL:erna) där de tillhörande dokumenten ligger. För varje kategori anger du namn och sedan ett eller flera uttryck som matchas mot dokumentens URL:er.

Dokument kan kategoriseras även om katalogstrukturen inte kan användas för kategoritilldelning, typiskt då webbplatsens dokument är dynamiska och alla URL:er är på formen www.foretag.se/page.aspx?id=1814.För HTML-dokument anger du då dokumentets kategori med en metatagg i HEAD-avsnittet:

<meta name="eri-cat" content="Kategorinamn">

Namnet eri-cat är förvalt, men du kan använda ett godtyckligt namn under Konfigurera » Servrar » Välj aktuell server » Metainformation under Avancerade inställningar. För kategorinamn angivna i metataggar gäller att alla förekommande taggar som refererar till samma kategori måste vara exakt lika, dvs. namnen är skiftlägeskänsliga. Förvalt namn då EPiServer-modulen används är EPi.Category.

Det går att använda både URL-matchnings- och metataggskategorisering samtidigt. Det finns flera olika inställningar för hur SiteSeeker ska hantera dokument som då kan hamna i fler än en kategori, se inställningen för Överlappande kategorier i Admin.

Grupper av kategorier

När du delar in dokumenten på flera olika (ortogonala) sätt kan kategorierna med fördel grupperas på t.ex. geografiskt område eller ämne. När du bara använder en kategorigrupp behöver den inte namnges, men om du har två eller fler grupper måste alla utom högst en grupp namnges. Kategorigruppsnamnet skrivs direkt i metataggen med ett separerande semikolon så här:

<META name="eri-cat" content="Län; Dalarna">
<META name="eri-cat" content="Län; Hälsingland">
<META name="eri-cat" content="Ämnesområde; Kultur">
<META name="eri-cat" content="Ämnesområde; Ekonomi">

Kategorier hanteras olika i SiteSeeker beroende på version

Från och med version 6.10 av SiteSeeker hanteras kategorier bättre än tidigare. Om du har byggt din söksida för en äldre version kommer en uppgradering till 6.10 inte innebära någon förändring, men öppnar för möjligheter att göra mer av dina kategorier.

I tidigare versioner kunde man tilldela en primär grupp i admingränssnittet. Om du väljer att använda den nya funktionen bortser siteseeker från den primära gruppen i admin, istället anger du en (eller flera) kategorigrupper/facetter som 'flikfacett'. En sökfråga som anger en flikfacett utan filtrering kommer enbart att räkna träffar i flikfacetten. En sökfråga som anger en flikfacett med filter kommer att räkna träffar i alla facetter. Notera att räkningen för flikfacetten aldrig påverkas av filtering.

Om ingenting annat anges antar SiteSeeker att en kategorigrupp har enkelval, dvs. att användaren bara kan välja ett facettvärde i taget i användargränssnittet. Du kan välja att det ska gå att göra flera val inom en facett genom att i sökfrågan specificera att facetten är en flervalsfacett. Det är viktigt att sökfrågan återspeglar användargränssnittet för att räkningen av träffar ska uppfattas som logisk för användaren. Det kan t.ex. vara lämpligt att rendera enkelvalsfacetter med radioknappar och flervalsfacetter med checkboxar.

Det går även att specificera att en facett ska kräva träffar på alla valda facettvärden i en facett för att en sida ska räknas, genom att i sökfrågan ange att facetten är en snittfacett. Snittfacetter är till sin natur alltid flervalsfacetter.

facetterad sökning

Bilden ovan visar ett exempel på facetterad sökning där användaren har borrat sig ned till ett fåtal träffar genom att välja intressanta egenskaper i träffmängden. Ett första val har gjorts i flikfacetterna vilket begränsade träffmängden till 103 träffar. Notera att räkningen av flikfacetter inte ändras, trots att träffmängden har begränsats genom ytterligare val. I och med valet av flik har även andra facetter räknats och presenterats för användaren. Facetten 'Tv-ingångar' är en snittfacett och användaren har valt både Scart och HDMI, vilket betyder att träffmängden har begränsats ytterligare till att enbart inkludera sidor som har båda dessa facettvärden. 'Färg' är en flervalsfacett och användaren har valt Svart eller Silver, vilket har begränsat träffmängden till sidor som har facettvärdena Svart eller Silver. Slutligen har användaren valt att enbart inkludera sidor som har facettvärdet LCD, som hör till en enkelvalsfacett.

Notera att räknaren på facettvärden betyder olika saker beroende på samanhanget. För alla typer av facetter gäller att innan något facettvärde är valt i en grupp, visar räknaren hur många träffar som kommer att återstå om facettvärdet väljs. För flikfacetter gäller det även efter att ytterligare filtreringar har gjorts. (Det förutsätts att när användaren väljer ett nytt facettvärde i en flikfacett, kommer alla andra filter att rensas bort.) Om ett eller flera val redan har gjorts i en snittfacett visar räknaren hur många träffar som återstår om ytterligare facettvärden i den facetten väljs. För flervalsfacetter gäller att räknaren visar hur många ytterligare träffar som fås om ytterligare facettvärden väljs.

Det är vanligt att inte visa någon räknare för de val som redan har gjorts, då det kan vara förvirrande för användaren; ett valt facettvärde visar antalet träffar för det valet, men det har inte samma mening som innan valet gjordes.

Kategorier och duplikat

När det förekommer duplikat på webbplatsen, så "ärver" sidan som indexeras eventuella kategorier från duplikatsidan som inte indexeras.

Sortering av kategorier

När kategorier listas i exempelvis kategoriöversikten på söksidan, vill man förmodligen att de ska listas alfabetiskt eller i någon annan särskild ordning. Oavsett om du använder kategorier definierade med URL-matchningsuttryck eller via metataggar kan du sortera dem i SiteSeeker Admin på sidan Kategorier.

Sorteringsordningen du anger där gäller i alla sammanhang efter nästföljande indexering. Efter att du sorterat kategorier och aktiverat inställningarna bör du starta en indexering med sidhämtningsläge minimal.

Felsökning

Vid felsökning av kategoriseringen bör man i första hand kontrollera att kategorimetataggen finns på de aktuella sidorna och att den är korrekt formaterad. Sedan bör man kontrollera att samma tagg finns angiven under Metainformation i SiteSeeker Admin under Kategori. En fullständig indexering krävs också innan kategorier går att använda.

Om ovanstående verkar stämma, bör man kontrollera i SiteSeekers mallgränssnitt om kategorierna är korrekta där. Är de det ligger problemet i gränssnittskoden och felsökningen kan koncentreras dit.